Karate Seminar with Soke Ilija Jorga in Nizhny Novgorod

Back


 February 2015, Russia Nizhny Novgorod, Photos: Evgeny Kulbansky