Karate Seminar: Prof.Dr.Ilija Jorga, Prague 2014

Back


1.-2.February 2014, Prague