Seminar Soke Ilija Jorga and Shihan Vladimir Jorga